تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

معاد - معاد از دیدگاه سایر ادیان

معاد از دیدگاه سایر ادیان

پنجشنبه 14 مرداد 1389 01:57 ب.ظ

نویسنده : سجاد لرستانی

هرچند مسئله معاد به گونه ای كه قران كریم مطرح شده است دردیگر كتابهای آسمانی موجودبیان نشده است اما مباحثی كه نشان دهنده معادباوری باشد دراین كتابها یافت می شودكه ازآن میان می توان به نمونه های زیر اشاره كرد .

عهد عتیق

- میراننده وزنده كننده زیرآورنده به قبروبیرون آورنده خداوند است . 1

- در روز وحدت خداوند نه نقره ونه طلای ایشان به رهانیدن ایشان قادرنخواهدبود آنروزكه تمامی زمین ازآتش غیرت اوخواهد سوخت زیراكه به زودی زود تمامی ساكنان زمین را به آن انجام خواهد رساند. 2

- مردگان توزنده خواهند شد واموات خواهندبرخواست ای شما كه ساكنان درخاك هستید بیدار شده ترنم نمایید چون كه شبنم تومثل شبنم گیاه است وزمین اموات رابیرون خواهد انداخت . 3

عهد جدید

درانجیل های چهارگانه نیزبه وجود رستاخیزتصریح شده است

- طرح قیامت: مرتا ( زنی كه برادراو مرده بود ) گفت: ای آقا اگرتودراین جا می بودی برادرمن نمی مرد لكن الان می دانم كه هرچه تواز خدابخواهی خدابه توخواهد داد .عیسی ( ع )

 به اوگفت كه برادرتو برخواهد خواست مرتا به اوگفت میدانم كه قیامت در روز بازپسین خواهدبرخواست . 4

- زندگی جاوید: خواهش پدركه مرا فرستاداین است كه هرچه به من بخشید من هیچ چیزآن راضایع نكنم بلكه در روز بازپسین آن را برخیزانم وخواهش آنكس را كه مرا فرستاداین است كه هركس پسررا ببیندوبراو ایمان بیاورد مالك زندگانی جاوید بشود ومن اورادر روز بازپسین خواهم برخیزانم . 5

- برقراری دادگاه عدل : حكم مكنید تابرشما حكم نشود زیرا كه به آن طریق كه می كنید حكم برشما خواهد شد وبه همان پیمانه كه می پیمانید از برای شما پیموده خواهد شد . 6 

- جزای موافق با عمل :زیرا آن روز كه فرزند انسان درجلال پدرخود با ملائكه خویش خواهد آمد آن گاه هركس را بروفق عمل او جزا خواهد داد . 7 

- تولد جدید : عیسی ( ع ) به ایشان فرمود : شما كه مرا متابعت نمودید درتولد نواندرآن زمان كه فرزندانسان بركرسی جلال خودنشیند شما نیز بردوازده تخت جلوس خواهید كرد. 8 

 

اینها مواردی همچون آنها حكایت دارد كه همه ادیان آسمانی ازمعاد سخن گفته اند و اگر امروزه درپاره ای از ادیان به این اصل بزرگ دینی كمتر توجه می شود به خاطر تغییرهایی است كه درمتون دینی الهی رخ داده . اما از آنجا كه قرآن آخرین منشور الهی بشر است وبا اراده خداوند رحمان از تحریف مصون مانده است مباحث معاد در آن بسیار فراوان وبرآن تاكید شده است .

 

منبع : كلام وعقاید    دكتر سیدمحسن میر باقری

 

..................................................................

- 1 كتاب سموئیل فصل دوم جمله 6

- 2 عهد عتیق كتاب اصفیاء نبی فصل اول جمله 18

- 3 همان كتاب اشعیاء باب 26 جمله 19

- 4 انجیل متی باب 22 جمله 19

- 5 انجیل یوحنا فصل 6 جمله های 39 و40

- 6 انجیل متی باب 7 جمله های 1 و 2

- 7 همان باب 16 جمله 27

- 8 انجیل متی باب 19 جمله 28
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -